door naar tekst

logo

IPPC-richtlijn zet branche op scherp

Als gevolg van de hoge mate van verontreinigingen in lucht, water en land heeft de Europese Unie het doel gesteld om de mate van verontreiniging te verminderen. Hiervoor is de richtlijn IPPC 96/61/EC, ter bescherming van het milieu, uitgevaardigd.

Doelstelling van de richtlijn

De doelstelling is dat bepaalde bedrijfsmatige (voornamelijk industriële) activiteiten moeten worden voorzien van een vergunning met als doel ‘een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken’. Dit moet worden gerealiseerd door het voorkomen of beperken van emissies naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen betreffende afval. Industrieën die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere energie, productie en verwerking van metalen, mineralen, chemicaliën en afvalverwerking.

Richtlijn is per 30 oktober 2007 van kracht

Iedere installatie waarop de richtlijn betrekking heeft moet worden onderworpen aan een vergunningverleningprocedure. Voor nieuwe installaties geldt de procedure vanaf 30 oktober 1999. Voor bestaande installaties is de richtlijn per 30 oktober 2007 van kracht gegaan. Dit betekent dat iedere installatie die valt onder deze richtlijn ook geëxploiteerd dient te worden volgens deze IPPC-richtlijn. Dit houdt in dat alle installaties een vergunning dienen te hebben op het niveau van de richtlijn. In uitzonderingssituaties kan er aanleiding zijn om meer tijd te gunnen voor het aanpassen van de installatie aan de vereisten van de IPPC-richtlijn.

De basis van de richtlijn is het opnemen van de fundamentele technische vereisten in de IPPC-vergunningen. Deze fundamentele technische vereisten zijn de ‘best beschikbare technieken’. Al het mogelijke moet worden gedaan om verontreiniging te voorkomen door gebruik te maken van deze Best Beschikbare Technieken (BBT).

Wat betekent BBT:

  • Best; meest effectief om het hoogst gemiddeld niveau van bescherming van milieu te behalen
  • Beschikbaar; gespecificeerd als economisch en technisch haalbaar, kosten en baten in aanmerking genomen
  • Technieken; zowel de gebruikte techniek als de wijze waarop de installatie is ontworpen, gebouwd, onderhouden, in bedrijf is geweest en ontmanteld.

Veel emissie ontstaat onder andere door flensafdichtingen en spindelafdichtingen van afsluiters. ERIKS heeft hiervoor een uitgebreid productenpakket dat de emissie van vluchtige stoffen reduceert. Dit zijn onder andere TA Luft goedgekeurde producten van Sigraflex grafiet, Novatec vezelplaten en ERIKS stopbuspakkingen. Door toepassing van deze producten kan worden aangetoond dat in de installatie gebruik wordt gemaakt van de ‘laatste stand der techniek’ op het gebied van afdichtingen.

Informatie uitwisseling tussen de diverse lidstaten heeft geleid tot het opstellen van BREF’s (Best REFerence Documenten). In totaal worden er 33 BREF’s opgesteld. In juli 2007 waren er 25 klaar. Van de ontbrekende liggen de ontwerpen klaar.

Deze BREF’s kunnen per lidstaat omgezet worden in voorschriften. Voorbeeld hiervan is dat in Duitsland 1 BREF omgezet is in de TA Luft (Technische Anleitung zur reinhaltung der Luft). Dit betekent dat in Duitsland alleen afdichtingen gebruikt mogen worden die voldoen aan TA Luft. Voor iedere afdichting is een TA Luft-certificaat benodigd. De afdichtingen dienen hiervoor getest te worden bij een onafhankelijk test bureau.

Om meer inzicht te verkrijgen in het proces van vergunningen verwijzen wij u graag naar de website www.infomil.nl. Op deze site kunt u een stappenplan “Handreiking IPPC” downloaden. De handreiking IPPC is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag bij de veranderingen in de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater.

ERIKS kan u geheel deskundig adviseren over de gevolgen van de richtlijn voor uw organisatie. Bel met ERIKS op 072 514 18 44 en vraag naar de mogelijkheden.

072 - 514 18 44
Vraag ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen. Dhr. / Mevr.
Land
*Dit zijn verplichte velden
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
E-mailFacebookTwitterLinkedInGoogle+

This is a printed version of ERIKS FlangeGaskets.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2018.